1. صفحه نخست
  2. chevron_left
  3. استانداردها و آیین‌نامه‌های فارسی
  4. chevron_left
  5. مجموعه نشریات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

مجموعه نشریات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

استانداردها و آیین‌نامه‌های فارسی،فارسی،کتابخانه
 3,676 بازدید

در این پست، مجموعه نشریات سازمان برنامه ریزی و مدیریت کشور که مرتبط با حوزه‌ی حمل‌و‌نقل و ترافیک و راه‌و‌ترابری بوده است، در اختیار شما قرار می‌گیرد. بدیهی است که در صورت ارائه ویرایش جدید برای هر یک از این نشریات، در اولین فرصت، ویرایش جدید جایگزین ویرایش قدیمی خواهد شد. به علاوه، در صورت انتشار نشریات جدید، آن نشریات نیز در همین صفحه اضافه خواهد شد.

شماره نشریهعنوانسال انتشارلینک دانلود
4طرح و محاسبه و اجرای رویه‌های بتنی در فرودگاهها1350دریافت
6ضمائم فنی دستورالعمل طرح و محاسبه و اجرای رویه‌های بتنی در فرودگاهها1350دریافت
12روسازی شنی و حفاظت رویه آن1352دریافت
30مشخصات فنی عمومی برای طرح و اجرای انواع شمع‌ها و سپرها1353دریافت
33مشخصات فنی عمومی راههای اصلی1353دریافت
37استانداردهای نقشه‌کشی1353دریافت
48مشخصات فنی عمومی راههای فرعی درجه یک و دو1354دریافت
71محافظت ابنیه فنی آهنی و فولادی در مقابل خورندگی1356دریافت
83مجموعه نقشه‌های تیپ اجرائی آبروها تا دهانه هشت متر1365دریافت
85معیارهای طرح هندسی راههای اصلی و فرعی1365دریافت
86معیارهای طرح هندسی راههای روستایی1365دریافت
87معیارهای طرح هندسی تقاطع‌ها1367دریافت
88چکیده‌ای از معیارهای طرح هندسی راهها و تقاطع‌ها1364دریافت
90دیوارهای سنگی1362دریافت
95مشخصات فنی نقشه برداری1368دریافت
98ضریبها و جدولهای تبدیل واحدها و مقیاسها1372دریافت
99وسایل کنترل ترافیک1370دریافت
113کتابنامه تونل و تونل‌سازی1368دریافت
114کتابنامه بندر1368دریافت
119-1دستورالعمل‌های تیپ نقشه برداری - کلیات1376دریافت
119-2دستورالعمل‌های تیپ نقشه برداری - دستورالعمل‌های تهیه نقشه در مقیاس‌های 1:100 تا 1:10001376دریافت
119-3دستورالعمل‌های تیپ نقشه برداری - دستورالعمل‌های تهیه نقشه در مقیاس‌های 1:2000 تا 1:100001376دریافت
119-4دستورالعمل‌های تیپ نقشه برداری - دستورالعمل‌های تهیه نقشه در مقیاس‌های 1:25000 تا 1:50000 و دستورالعمل‌های تهیه نقشه‌های آبنگاری1376دریافت
120آیین‌نامه بتن ایران (آبا)1383دریافت
120-1تفسیر بخش اول آیین‌نامه بتن ایران - کلیات، مصالح و مسائل اجرایی1383دریافت
120-2تفسیر بخش اول آیین‌نامه بتن ایران - اصول تحلیل و طراحی1384دریافت
126راهنمای آیین‌نامه بتن ایران (آبا)1381دریافت
127آزمایشهای تیپ مکانیک خاک (شناسایی و طبقه‌بندی خاک)1372دریافت
131راهنمای طرح، اجرا و بهره‌برداری راه های جنگلی1390دریافت
139آیین‌نامه بارگذاری پلها1379دریافت
144-1تسهیلات پیاده‌روی - مبانی فنی1375دریافت
144-2تسهیلات پیاده‌روی - توصیه‌ها و معیارهای فنی1375دریافت
144-3تسهیلات پیاده‌روی - سوابق مطالعات1376دریافت
145-1تقاطع‌های همسطح شهری - مبانی فنی1376دریافت
145-2تقاطع‌های همسطح شهری - توصیه‌ها و معیارهای فنی1376دریافت
145-3تقاطع‌های همسطح شهری - سوابق مطالعات1376دریافت
146آموزش ایمنی تردد به خردسالان و نوجوانان1375دریافت
153دستورالعمل لایه بندی خاک در مطالعات زهکشی اراضی1375دریافت
154دستورالعمل حفر و تجهیز چاهک‌های مشاهده‌ای1375دریافت
164دستورالعمل هدایت هیدرولیک خاک با روش پیزومتری1376دریافت
178ضوابط طراحی ساختمان‌های اداری1377دریافت
195مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راههای اصلی1379دریافت
196آیین‌نامه طرح هندسی راههای روستایی1378دریافت
206طرح و ارزیابی آزمایشگاهی مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای (SMA)1379دریافت
207دستورالعمل استفاده از امولسیون‌های قیری در راهسازی1381دریافت
219برنامه‌ریزی و مطالعات بهینه‌سازی طرح‌های توسعه منابع آب1380دریافت
234آیین‌نامه روسازی آسفالتی راههای ایران1390دریافت
243دستورالعمل اندازه‌گیری سرعت نفوذ آب به خاک با روش استوانه1380دریافت
253آیین‌نامه نظارت و کنترل فنی بر عملیات و خدمات نقشه‌برداری1381دریافت
260راهنمای تعیین عمق فرسایش و روشهای مقابله با آن در محدوده پایه‌های پل1381دریافت
267-1آيين‌نامه ايمنی راههای كشور - مبانی طرح راه ايمن1393دریافت
267-2آیین‌نامه ایمنی راهها - ایمنی ابنیه فنی1384دریافت
267-3آیین‌نامه ایمنی راهها - علائم ایمنی راه1384دریافت
267-4آیین‌نامه ایمنی راهها - حاشيه ايمن راه1393دریافت
267-5آیین‌نامه ایمنی راهها - تأسیسات ایمنی راه1384دریافت
267-6آیین‌نامه ایمنی راهها - ایمنی بهره برداری1384دریافت
267-7آیین‌نامه ایمنی راهها - ایمنی در عملیات اجرایی1384دریافت
279مشخصات فنی عمومی زیرسازی راه‌آهن1383دریافت
280مشخصات فنی عمومی راهداری1383دریافت
288آیین‌نامه طرح هندسی راه‌آهن1383دریافت
294نقشه‌های همسان پلها و عرشه پلهای راه دهانه 10 تا 25 متر1386دریافت
295نقشه‌های همسان پلها و عرشه پلهای راه‌آهن دهانه 10 تا 25 متر1386دریافت
296راهنمای بهسازی رویه‌های آسفالتی و شنی1383دریافت
301مشخصات فنی عمومی روسازی راه‌آهن1384دریافت
300-3آیین‌نامه طراحی بنادر و سازه‌های دریایی ایران - مکانیک خاک و پی1385دریافت
308راهنمای ظراحی دیوارهای حائل1384دریافت
314شرح خدمات مطالعات جامع حمل‌و‌نقل شهری و حومه1395دریافت
339مشخصات فنی اجرائی بازیافت سرد آسفالت1385دریافت
341مشخصات فنی اجرائی بازیافت گرم آسفالت1385دریافت
342راهکار کاهش نوفه ترافیک برای ساختمانهای حواشی بزرگراه‌های شهری1385دریافت
352معیارهای فنی طراحی پایانه های مسافری جاده‌ای1386دریافت
355دستورالعمل نظارت بر اجرای روسازی راه‌آهن1385دریافت
360دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان های موجود1385دریافت
362دستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری آسفالت سرد1393دریافت
366راهنمای طرح و اجرای لايه‌های روسازی با زهكش مناسب1394دریافت
367شناسنامه فنی پلها1386دریافت
369ضوابط احداث تونل مشترک تاسیسات شهری1385دریافت
370راهنمای نگهداری از علائم و تجهیزات ایمنی راه1385دریافت
384-1دستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری آسفالت متخلخل1394دریافت
384-2مستندات و مبانی فنی دستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری آسفالت متخلخل1394دریافت
387راهنمای مطالعات هيدروليكی پلها1394دریافت
389آیین‌نامه طرح و محاسبه پل‌های بتن آرمه (بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران "آبا")1387دریافت
391راهنمای طراحی روسازی بنادر1386دریافت
394دستورالعمل طراحی و نظارت بر روسازی راه‌آهن سریع‌السیر1386دریافت
395دستورالعمل طراحی پل‌های فولادی1386دریافت
411شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌آهن1389دریافت
412شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های بهسازی راه1389دریافت
412-1شرح خدمات همسان مطالعه نقطه پرتصادف راه‌ها1393دریافت
413شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه1389دریافت
414واژه‌نامه بتن1381دریافت
415آيين‌نامه طرح هندسی راه‌های ايران1391دریافت
415.1اصلاحيه نشريه شماره 4151391دریافت
446معرفی ماشین آلات عمرانی1388دریافت
447مديريت ايمنی در كارگاه‌های عمرانی1388دریافت
448مديريت نگهداری وتعميرات ماشين آلات عمرانی1388دریافت
449مديريت بهره برداری ماشين آلات عمرانی1388دریافت
463آيين‎نامه طرح پل‌های راه و راه‌آهن در برابر زلزله1387دریافت
511راهنمای بهسازی لرزه‌ای پل‌ها1390دریافت
518راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری ديوارهای سيل‌بند1388دریافت
548مبانی، ضوابط و راهنمای اجرایی شناسگرهای ترافیکی1389دریافت
614مشخصات فنی عمومی و اجرايی روشنايی راه‌ها1392دریافت
684راهنمای طراحی و اجرای پوشش داخلی تونل‌های راه و راه‌آهن1394دریافت
695راهنمای عملیات ابزاربندی و رفتارنگاری در تونل‌سازی مكانیزه شهری1394دریافت
702-1دستورالعمل مطالعات ژئوفيزيكی در پروژه‌های راه‌سازی1395دریافت
706دستورالعمل طراحی و اجرای مخلوط‌های آسفالتی درشت‌دانه1395دریافت
717راهنمای انتخاب روش تدارک پروژه1395دریافت
724دستورالعمل تهیه ساختار شکست عملیات راهسازی1396دریافت
293-1نقشه‌های همسان آبروهای راه‌آهن تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شكل)1394دریافت
292-1نقشه‌های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شكل)1394دریافت
101مشخصات فنی عمومی راه1392دریافت
354راهنمای طراحی و اجرای بتن غلتکی در روسازی راه‌های کشور1388دریافت
469موافقت‌نامه ساخت - بهره‌برداری - واگذاری1387دریافت
659مديريت ريسك در پروژه‌ها1387دریافت
731دستورالعمل طراحی، اجرا و نگهداری روسازی بتنی راهها1396دریافت
لینک کوتاه https://wikitransport.ir/?p=14650

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

جدیدترین مطالب

فهرست